Досие

 • „Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“

 • Поръчка №: 00211-2020-0020
 • АОП №: 00211-2020-0020
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 11.06.2020
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 06.07.2020
 • Срок за достъп до документация: 06.07.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (7 бр.)