Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ – имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2020-0016
 • АОП №: 00211-2020-0016
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 05.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 09.07.2020
 • Срок за достъп до документация: 09.07.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (13 бр.)