Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2020-0015
 • АОП №: 00211-2020-0015
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 04.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 08.07.2020
 • Срок за достъп до документация: 08.07.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (18 бр.)