Досие

 • „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“

 • Поръчка №: 00211-2019-0026
 • АОП №: 00211-2019-0026
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 26.06.2019
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 10.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 10.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (18 бр.)