Досие

 • Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“, строеж Дублиране на 4 бр. кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“

 • Поръчка №: 00211-2017-0027
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 26.06.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 03.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 03.07.2017

Документи към поръчката (9 бр.)