Досие

 • „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за три административни сгради“

 • Поръчка №: 00211-2019-0023
 • АОП №: 00211-2019-0023
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 20.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 11.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 11.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (17 бр.)