Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0042
 • АОП №: 00211-2017-0042
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 18.08.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 25.09.2017
 • Срок за достъп до документация: 25.09.2017

Документи към поръчката (18 бр.)