Досие

 • „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация на „Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

 • Поръчка №: 00211-2018-0016
 • АОП №: 00211-2018-0016
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 23.02.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 28.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 28.03.2018

Документи към поръчката (13 бр.)