Досие

 • „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали ”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на ОИЦ – Хасково, по проект „Областен информационен център - Хасково“, ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0001-C03

 • Поръчка №: 00211-2018-0051
 • АОП №: 00211-2018-0051
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 05.11.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 26.11.2018
 • Срок за достъп до документация: 26.11.2018
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (12 бр.)