Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”№2“

 • Поръчка №: 00211-2019-0003
 • АОП №: 00211-2019-0003
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 24.01.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 28.02.2019
 • Срок за достъп до документация: 28.02.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (14 бр.)