Досие

 • „Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“

 • Поръчка №: 00211-2018-0049
 • АОП №: 00211-2018-0049
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 11.10.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 13.11.2018
 • Срок за достъп до документация: 13.11.2018
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (15 бр.)