Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води/с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2018-0056
 • АОП №: 00211-2018-0056
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 27.12.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 28.01.2019
 • Срок за достъп до документация: 28.01.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (15 бр.)