Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково”

 • Поръчка №: 00211-2019-0022
 • АОП №: 00211-2019-0022
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 21.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 25.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 25.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (22 бр.)