Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0044
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 21.08.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 27.09.2017
 • Срок за достъп до документация: 27.09.2017

Документи към поръчката (17 бр.)