Списък с поръчки

Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали по проект „Областен информационен център - Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0025 Статус: Възложена Публикувана на: 18.05.2018 Отваряне на: 22.06.2018 Срок подаване документи: 21.06.2018 Срок достъп до документация: 21.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“ Поръчка №: 00211-2018-0024 Статус: Прекратена Публикувана на: 17.05.2018 Отваряне на: 21.06.2018 Срок подаване документи: 20.06.2018 Срок достъп до документация: 20.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на два обекта: „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“ в ПИ №77195.716.580 по КК на гр. Хасково“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ в ПИ 77195.716.212 по КК на гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0023 Статус: Възложена Публикувана на: 08.05.2018 Отваряне на: 12.06.2018 Срок подаване документи: 11.06.2018 Срок достъп до документация: 11.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2018 година“ Поръчка №: 00211-2018-0021 Статус: Възложена Публикувана на: 16.04.2018 Отваряне на: 18.05.2018 Срок подаване документи: 17.05.2018 Срок достъп до документация: 17.05.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0022 Статус: Прекратена Публикувана на: 13.04.2018 Отваряне на: 08.05.2018 Срок подаване документи: 04.05.2018 Срок достъп до документация: 04.05.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0020 Статус: Възложена Публикувана на: 14.03.2018 Отваряне на: 05.04.2018 Срок подаване документи: 04.04.2018 Срок достъп до документация: 04.04.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2018-0019 Статус: Възложена Публикувана на: 07.03.2018 Отваряне на: 28.03.2018 Срок подаване документи: 27.03.2018 Срок достъп до документация: 27.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции” Поръчка №: 00211-2018-0017 Статус: Възложена Публикувана на: 28.02.2018 Отваряне на: 30.08.2018 Срок подаване документи: 29.08.2018 Срок достъп до документация: 29.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2018-0018 Статус: Възложена Публикувана на: 27.02.2018 Отваряне на: 21.03.2018 Срок подаване документи: 20.03.2018 Срок достъп до документация: 20.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация на „Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Поръчка №: 00211-2018-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 23.02.2018 Отваряне на: 29.03.2018 Срок подаване документи: 28.03.2018 Срок достъп до документация: 28.03.2018 Виж подробности за поръчката