Списък с поръчки

Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проекти финансирани от Европейския съюз по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0002 Статус: Възложена Публикувана на: 18.01.2019 Отваряне на: 22.02.2019 Срок подаване документи: 21.02.2019 Срок достъп до документация: 21.02.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за: „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б, сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ № 32, вх. А, Б и сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №2, вх. Б, В, Г“ Поръчка №: 00211-2019-0001 Статус: Възложена Публикувана на: 03.01.2019 Отваряне на: 22.01.2019 Срок подаване документи: 21.01.2019 Срок достъп до документация: 21.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води/с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0056 Статус: Възложена Публикувана на: 27.12.2018 Отваряне на: 29.01.2019 Срок подаване документи: 28.01.2019 Срок достъп до документация: 28.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“ Поръчка №: 00211-2018-0055 Статус: Възложена Публикувана на: 19.12.2018 Отваряне на: 04.01.2019 Срок подаване документи: 03.01.2019 Срок достъп до документация: 03.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Спортна зала Дружба“ Поръчка №: 00211-2018-0054 Статус: Възложена Публикувана на: 10.12.2018 Отваряне на: 16.01.2019 Срок подаване документи: 15.01.2019 Срок достъп до документация: 15.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на изцяло електрически автомобил нуждите на Община Хасково” Поръчка №: 00211-2018-0053 Статус: Възложена Публикувана на: 28.11.2018 Отваряне на: 08.01.2019 Срок подаване документи: 07.01.2019 Срок достъп до документация: 07.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище "№31“ Поръчка №: 9083134 Статус: Прекратена Публикувана на: 15.11.2018 Отваряне на: 11.12.2018 Срок подаване документи: 10.12.2018 Срок достъп до документация: 10.12.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково през сезон 2018-2019 г., попадащи в участък „А“ Поръчка №: 00211-2018-0052 Статус: Възложена Публикувана на: 07.11.2018 Отваряне на: 20.11.2018 Срок подаване документи: 19.11.2018 Срок достъп до документация: 19.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали ”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на ОИЦ – Хасково, по проект „Областен информационен център - Хасково“, ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0001-C03 Поръчка №: 00211-2018-0051 Статус: Възложена Публикувана на: 05.11.2018 Отваряне на: 27.11.2018 Срок подаване документи: 26.11.2018 Срок достъп до документация: 26.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил – автовишка за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0050 Статус: Възложена Публикувана на: 24.10.2018 Отваряне на: 28.11.2018 Срок подаване документи: 27.11.2018 Срок достъп до документация: 27.11.2018 Виж подробности за поръчката