Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи в сгради на територията на град Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0055 Статус: Възложена Публикувана на: 07.12.2017 Отваряне на: 11.01.2018 Срок подаване документи: 10.01.2018 Срок достъп до документация: 10.01.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2017-0054 Статус: Възложена Публикувана на: 04.12.2017 Отваряне на: 09.01.2018 Срок подаване документи: 08.01.2018 Срок достъп до документация: 08.01.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2017-0053 Статус: Прекратена Публикувана на: 22.11.2017 Отваряне на: 11.12.2017 Срок подаване документи: 08.12.2017 Срок достъп до документация: 08.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проект “Равни в старта“ финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/“ Поръчка №: 00211-2017-0052 Статус: Възложена Публикувана на: 17.11.2017 Отваряне на: 22.12.2017 Срок подаване документи: 21.12.2017 Срок достъп до документация: 21.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково Поръчка №: 00211-2017-0051 Статус: Прекратена Публикувана на: 17.11.2017 Отваряне на: 21.12.2017 Срок подаване документи: 20.12.2017 Срок достъп до документация: 20.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 3 броя лекотоварни автомобила тип фургон за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0050 Статус: Отворена Публикувана на: 14.11.2017 Отваряне на: 07.12.2017 Срок подаване документи: 06.12.2017 Срок достъп до документация: 06.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Работи по подравняване на пътна настилка“ Поръчка №: 00211-2017-0049 Статус: Възложена Публикувана на: 01.11.2017 Отваряне на: 05.12.2017 Срок подаване документи: 04.12.2017 Срок достъп до документация: 04.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МАСЛИНОВО – ІІ – РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2017-0048 Статус: Възложена Публикувана на: 30.10.2017 Отваряне на: 06.12.2017 Срок подаване документи: 05.12.2017 Срок достъп до документация: 05.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Обслужване, ремонт и поддръжка на автопарка на общинската администрация, общинските предприятия, звена на бюджетна издръжка“ Поръчка №: 9069148 Статус: Прекратена Публикувана на: 11.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена до 2,00м с местонахождение ПИ 77195.714.154 по КК на гр.Хасково /ул. „Черешово топче“/“ Поръчка №: 9069019 Статус: Възложена Публикувана на: 06.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката