Списък с поръчки

Предмет: „Анализ на архивните фондове на община Хасково. Изработка на стратегия за дигитализация на архивните фондове на община Хасково“ Поръчка №: 9080319 Статус: Възложена Публикувана на: 31.08.2018 Отваряне на: 11.09.2018 Срок подаване документи: 10.09.2018 Срок достъп до документация: 10.09.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил – автовишка за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0041 Статус: Прекратена Публикувана на: 27.08.2018 Отваряне на: 28.09.2018 Срок подаване документи: 27.09.2018 Срок достъп до документация: 27.09.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ“ Поръчка №: 00211-2018-0040 Статус: Възложена Публикувана на: 22.08.2018 Отваряне на: 14.09.2018 Срок подаване документи: 13.09.2018 Срок достъп до документация: 13.09.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на сцената в Образцово народно читалище „Заря -1858“ - Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0039 Статус: Възложена Публикувана на: 26.07.2018 Отваряне на: 30.08.2018 Срок подаване документи: 29.08.2018 Срок достъп до документация: 29.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0038 Статус: Възложена Публикувана на: 12.07.2018 Отваряне на: 17.08.2018 Срок подаване документи: 16.08.2018 Срок достъп до документация: 16.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата“ Поръчка №: 00211-2018-0037 Статус: Възложена Публикувана на: 02.07.2018 Отваряне на: 03.08.2018 Срок подаване документи: 02.08.2018 Срок достъп до документация: 02.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата `и терен с местонахождение югозападната регулационна линия на УПИ II - за училище, кв.20 по плана на гр. Хасково, ид. № 77195.713.2“ Поръчка №: 00211-2018-0036 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 27.07.2018 Срок подаване документи: 26.07.2018 Срок достъп до документация: 26.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Ремонтни дейности на обект: “Център за обществена подкрепа-помещения за спешен прием“, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0032 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 02.08.2018 Срок подаване документи: 01.08.2018 Срок достъп до документация: 01.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0035 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 19.07.2018 Срок подаване документи: 18.07.2018 Срок достъп до документация: 18.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2018-0034 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 26.07.2018 Срок подаване документи: 25.07.2018 Срок достъп до документация: 25.07.2018 Виж подробности за поръчката