Списък с поръчки

Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0035 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 19.07.2018 Срок подаване документи: 18.07.2018 Срок достъп до документация: 18.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2018-0034 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 26.07.2018 Срок подаване документи: 25.07.2018 Срок достъп до документация: 25.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0033 Статус: Възложена Публикувана на: 25.06.2018 Отваряне на: 18.07.2018 Срок подаване документи: 17.07.2018 Срок достъп до документация: 17.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за стари хора "Кенана" Поръчка №: 00211-2018-0031 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Отваряне на: 18.06.2018 Срок подаване документи: 18.06.2018 Срок достъп до документация: 18.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на Община Хасково, общиснки предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет" Поръчка №: 00211-2018-0030 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Срок подаване документи: 15.06.2018 Срок достъп до документация: 15.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ по части Конструктивна, Технология, Електро, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и Геодезия“ Поръчка №: 00211-2018-0029 Статус: Възложена Публикувана на: 05.06.2018 Отваряне на: 26.06.2018 Срок подаване документи: 25.06.2018 Срок достъп до документация: 25.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възстановяване на хоризонталната пътна маркировка, изграждане на изпъкнали напречни изкуствени неравности и монтиране на необходимата вертикална сигнализация в Община Хасково“ Поръчка №: 9076652 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 18.06.2018 Срок подаване документи: 15.06.2018 Срок достъп до документация: 15.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ Поръчка №: 00211-2018-0027 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 04.07.2018 Срок подаване документи: 03.07.2018 Срок достъп до документация: 03.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ Поръчка №: 00211-2018-0026 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 05.07.2018 Срок подаване документи: 04.07.2017 Срок достъп до документация: 04.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг за обект „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, ПИ №77195.716.580 по КК на гр. Хасково“ и обект „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, ПИ 77195.716.212 по КК на гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0028 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 09.07.2018 Срок подаване документи: 05.07.2018 Срок достъп до документация: 05.07.2018 Виж подробности за поръчката