Списък с поръчки

Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали ”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на ОИЦ – Хасково, по проект „Областен информационен център - Хасково“, ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0001-C03 Поръчка №: 00211-2018-0051 Статус: Възложена Публикувана на: 05.11.2018 Отваряне на: 27.11.2018 Срок подаване документи: 26.11.2018 Срок достъп до документация: 26.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил – автовишка за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0050 Статус: Възложена Публикувана на: 24.10.2018 Отваряне на: 28.11.2018 Срок подаване документи: 27.11.2018 Срок достъп до документация: 27.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“ Поръчка №: 00211-2018-0049 Статус: Възложена Публикувана на: 11.10.2018 Отваряне на: 14.11.2018 Срок подаване документи: 13.11.2018 Срок достъп до документация: 13.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите ОП „Екопрогрес“ Поръчка №: 00211-2018-0048 Статус: Възложена Публикувана на: 01.10.2018 Отваряне на: 12.10.2018 Срок подаване документи: 11.10.2018 Срок достъп до документация: 11.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“ Поръчка №: 00211-2018-0047 Статус: Прекратена Публикувана на: 26.09.2018 Отваряне на: 30.10.2018 Срок подаване документи: 29.10.2018 Срок достъп до документация: 29.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка и монтаж на художествено осветление и звукотехническо оборудване за нуждите на Образцово народно читалище „Заря - 1858“ - Хасково и доставка и монтаж на мултимедия за нуждите на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково - в три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0046 Статус: Възложена Публикувана на: 20.09.2018 Отваряне на: 13.11.2018 Срок подаване документи: 12.11.2018 Срок достъп до документация: 12.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Закупуване на 1 брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил категория М1, с брой места 8+1 за нуждите на ЦСОП "Д-р Петър Берон", град Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0045 Статус: Възложена Публикувана на: 17.09.2018 Отваряне на: 23.10.2018 Срок подаване документи: 22.10.2018 Срок достъп до документация: 22.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2018-2019 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2018-0044 Статус: Възложена Публикувана на: 14.09.2018 Отваряне на: 18.10.2018 Срок подаване документи: 17.10.2018 Срок достъп до документация: 17.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата и терен с метална надстройка по североизточна имотна граница на имот ид.№77195.737.46 гр. Хасково /част от бивша ограда на Стадион Хасково/“ Поръчка №: 00211-2018-0043 Статус: Възложена Публикувана на: 07.09.2018 Отваряне на: 09.10.2018 Срок подаване документи: 08.10.2018 Срок достъп до документация: 08.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“ Поръчка №: 00211-2018-0042 Статус: Прекратена Публикувана на: 07.09.2018 Отваряне на: 10.10.2018 Срок подаване документи: 09.10.2018 Срок достъп до документация: 09.10.2018 Виж подробности за поръчката