Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС“Северна зона“ и ПС“Извора“ до водоем 30000 м3." Поръчка №: 00211-2017-0010 Статус: Възложена Публикувана на: 05.02.2018 Отваряне на: 12.03.2018 Срок подаване документи: 09.03.2018 Срок достъп до документация: 09.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Изпълнение на СМР за „Образцово Народно читалище Заря 1858“ гр.Хасково по обособени позиции" Поръчка №: 00211-2018-0009 Статус: Възложена Публикувана на: 31.01.2018 Отваряне на: 02.03.2018 Срок подаване документи: 01.03.2018 Срок достъп до документация: 01.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“ Поръчка №: 00211-2018-0008 Статус: Възложена Публикувана на: 31.01.2018 Отваряне на: 07.03.2018 Срок подаване документи: 06.03.2018 Срок достъп до документация: 06.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)” Поръчка №: 00211-2018-0007 Статус: Прекратена Публикувана на: 24.01.2018 Отваряне на: 28.02.2018 Срок подаване документи: 27.02.2018 Срок достъп до документация: 27.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0006 Статус: Възложена Публикувана на: 22.01.2018 Отваряне на: 14.02.2018 Срок подаване документи: 13.02.2018 Срок достъп до документация: 13.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 „Зорница“ - сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ 59, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0005 Статус: Възложена Публикувана на: 22.01.2018 Отваряне на: 27.02.2018 Срок подаване документи: 26.02.2018 Срок достъп до документация: 26.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково" Поръчка №: 00211-2018-0004 Статус: Възложена Публикувана на: 18.01.2018 Отваряне на: 26.02.2018 Срок подаване документи: 23.02.2018 Срок достъп до документация: 23.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на вертикални платформи за осигуряване на достъпна среда в детска градина №11 „Елхица“ в град Хасково“ Поръчка №: 9072237 Статус: Възложена Публикувана на: 16.01.2018 Отваряне на: 30.01.2018 Срок подаване документи: 29.01.2018 Срок достъп до документация: 29.01.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“ Поръчка №: 00211-2018-0003 Статус: Възложена Публикувана на: 15.01.2018 Отваряне на: 20.02.2018 Срок подаване документи: 19.02.2018 Срок достъп до документация: 19.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод, от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“ Поръчка №: 00211-2018-0002 Статус: Възложена Публикувана на: 15.01.2018 Отваряне на: 19.02.2018 Срок подаване документи: 16.02.2018 Срок достъп до документация: 16.02.2018 Виж подробности за поръчката