Списък с поръчки

Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2018-0018 Статус: Възложена Публикувана на: 27.02.2018 Отваряне на: 21.03.2018 Срок подаване документи: 20.03.2018 Срок достъп до документация: 20.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация на „Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Поръчка №: 00211-2018-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 23.02.2018 Отваряне на: 29.03.2018 Срок подаване документи: 28.03.2018 Срок достъп до документация: 28.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на електрически материали за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0015 Статус: Възложена Публикувана на: 21.02.2018 Отваряне на: 16.03.2018 Срок подаване документи: 15.03.2018 Срок достъп до документация: 15.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Закупуване на 2 броя леки автомобила тип „комби“/“хечбек“ за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0014 Статус: Възложена Публикувана на: 21.02.2018 Отваряне на: 15.03.2018 Срок подаване документи: 14.03.2018 Срок достъп до документация: 14.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции" Поръчка №: 00211-2018-0013 Статус: Частично Публикувана на: 14.02.2018 Отваряне на: 20.03.2018 Срок подаване документи: 19.03.2018 Срок достъп до документация: 19.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА МОНУМЕНТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ – ГР. ХАСКОВО“ Поръчка №: 00211-2018-0012 Статус: Възложена Публикувана на: 08.02.2018 Отваряне на: 13.03.2018 Срок подаване документи: 12.03.2018 Срок достъп до документация: 12.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет” Поръчка №: 00211-2018-0011 Статус: Възложена Публикувана на: 06.02.2018 Отваряне на: 01.03.2018 Срок подаване документи: 28.02.2018 Срок достъп до документация: 28.02.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС“Северна зона“ и ПС“Извора“ до водоем 30000 м3." Поръчка №: 00211-2017-0010 Статус: Възложена Публикувана на: 05.02.2018 Отваряне на: 12.03.2018 Срок подаване документи: 09.03.2018 Срок достъп до документация: 09.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Изпълнение на СМР за „Образцово Народно читалище Заря 1858“ гр.Хасково по обособени позиции" Поръчка №: 00211-2018-0009 Статус: Възложена Публикувана на: 31.01.2018 Отваряне на: 02.03.2018 Срок подаване документи: 01.03.2018 Срок достъп до документация: 01.03.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“ Поръчка №: 00211-2018-0008 Статус: Възложена Публикувана на: 31.01.2018 Отваряне на: 07.03.2018 Срок подаване документи: 06.03.2018 Срок достъп до документация: 06.03.2018 Виж подробности за поръчката