Списък с поръчки

Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти на община хасково в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0029 Статус: Възложена Публикувана на: 26.07.2019 Отваряне на: 30.08.2019 Срок подаване документи: 29.08.2019 Срок достъп до документация: 29.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“ Поръчка №: 00211-2019-0030 Статус: Възложена Публикувана на: 24.07.2019 Отваряне на: 16.08.2019 Срок подаване документи: 15.08.2019 Срок достъп до документация: 15.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой употребяван лек автомобил, с брой места 4+1 за нуждите на ОП „Спорт и отдих“ Поръчка №: 00211-2019-0028 Статус: Прекратена Публикувана на: 10.07.2019 Отваряне на: 01.08.2019 Срок подаване документи: 31.07.2019 Срок достъп до документация: 31.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на фабрично нови леки автомобили по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0027 Статус: Частично Публикувана на: 01.07.2019 Отваряне на: 23.07.2019 Срок подаване документи: 22.07.2019 Срок достъп до документация: 22.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обекти на образователната инфраструктура: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково“, „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ „Васил Левски“, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0024 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2019 Отваряне на: 31.07.2019 Срок подаване документи: 30.07.2019 Срок достъп до документация: 30.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“ Поръчка №: 00211-2019-0026 Статус: Прекратена Публикувана на: 26.06.2019 Отваряне на: 11.07.2019 Срок подаване документи: 10.07.2019 Срок достъп до документация: 10.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за нуждите на общинска администрация по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0025 Статус: Възложена Публикувана на: 25.06.2019 Отваряне на: 17.07.2019 Срок подаване документи: 16.07.2019 Срок достъп до документация: 16.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0022 Статус: Възложена Публикувана на: 21.06.2019 Отваряне на: 26.07.2019 Срок подаване документи: 25.07.2019 Срок достъп до документация: 25.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за три административни сгради“ Поръчка №: 00211-2019-0023 Статус: Възложена Публикувана на: 20.06.2019 Отваряне на: 12.07.2019 Срок подаване документи: 11.07.2019 Срок достъп до документация: 11.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0021 Статус: Възложена Публикувана на: 20.06.2019 Отваряне на: 25.07.2019 Срок подаване документи: 24.07.2019 Срок достъп до документация: 24.07.2019 Виж подробности за поръчката