Списък с поръчки

Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в град Хасково и селата на Община Хасково през 2019 г. по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0013 Статус: Възложена Публикувана на: 19.04.2019 Отваряне на: 14.05.2019 Срок подаване документи: 13.05.2019 Срок достъп до документация: 13.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0012 Статус: Възложена Публикувана на: 17.04.2019 Отваряне на: 10.05.2019 Срок подаване документи: 09.05.2019 Срок достъп до документация: 09.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ“ - ГР.ХАСКОВО, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ХАСКОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“№1А“ Поръчка №: 00211-2019-0011 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2019 Отваряне на: 03.05.2019 Срок подаване документи: 02.05.2019 Срок достъп до документация: 02.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на употребявани леки автомобили по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0010 Статус: Прекратена Публикувана на: 08.04.2019 Отваряне на: 03.05.2019 Срок подаване документи: 02.05.2019 Срок достъп до документация: 02.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в следния обект: „Административна сграда на Областна администрация Хасково с идентификатор 77195.724.9.7 по КК на гр. Хасково, с административен адрес гр. Хасково, пл. „Свобода“№5“. Поръчка №: 00211-2019-0009 Статус: Възложена Публикувана на: 08.04.2019 Отваряне на: 08.05.2019 Срок подаване документи: 07.05.2019 Срок достъп до документация: 07.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2019 година“ Поръчка №: 00211-2019-0008 Статус: Възложена Публикувана на: 26.03.2019 Отваряне на: 16.04.2019 Срок подаване документи: 15.04.2019 Срок достъп до документация: 15.04.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги“ Поръчка №: 9086292 Статус: Възложена Публикувана на: 28.02.2019 Отваряне на: 12.03.2019 Срок подаване документи: 11.03.2019 Срок достъп до документация: 11.03.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0007 Статус: Отворена Публикувана на: 26.02.2019 Отваряне на: 21.03.2019 Срок подаване документи: 20.03.2019 Срок достъп до документация: 20.03.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска” №2“ Поръчка №: 00211-2019-0006 Статус: Възложена Публикувана на: 21.02.2019 Отваряне на: 28.03.2019 Срок подаване документи: 27.03.2019 Срок достъп до документация: 27.03.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес”, Община Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0005 Статус: Възложена Публикувана на: 11.02.2019 Отваряне на: 06.03.2019 Срок подаване документи: 05.03.2019 Срок достъп до документация: 05.03.2019 Виж подробности за поръчката