Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска” №2“ Поръчка №: 00211-2019-0006 Статус: Отворена Публикувана на: 21.02.2019 Отваряне на: 28.03.2019 Срок подаване документи: 27.03.2019 Срок достъп до документация: 27.03.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес”, Община Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0005 Статус: Възложена Публикувана на: 11.02.2019 Отваряне на: 06.03.2019 Срок подаване документи: 05.03.2019 Срок достъп до документация: 05.03.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на строеж „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води /с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0004 Статус: Възложена Публикувана на: 24.01.2019 Отваряне на: 28.02.2019 Срок подаване документи: 27.02.2019 Срок достъп до документация: 27.02.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”№2“ Поръчка №: 00211-2019-0003 Статус: Възложена Публикувана на: 24.01.2019 Отваряне на: 01.03.2019 Срок подаване документи: 28.02.2019 Срок достъп до документация: 28.02.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проекти финансирани от Европейския съюз по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0002 Статус: Възложена Публикувана на: 18.01.2019 Отваряне на: 22.02.2019 Срок подаване документи: 21.02.2019 Срок достъп до документация: 21.02.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за: „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б, сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ № 32, вх. А, Б и сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №2, вх. Б, В, Г“ Поръчка №: 00211-2019-0001 Статус: Възложена Публикувана на: 03.01.2019 Отваряне на: 22.01.2019 Срок подаване документи: 21.01.2019 Срок достъп до документация: 21.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води/с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0056 Статус: Възложена Публикувана на: 27.12.2018 Отваряне на: 29.01.2019 Срок подаване документи: 28.01.2019 Срок достъп до документация: 28.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“ Поръчка №: 00211-2018-0055 Статус: Възложена Публикувана на: 19.12.2018 Отваряне на: 04.01.2019 Срок подаване документи: 03.01.2019 Срок достъп до документация: 03.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Спортна зала Дружба“ Поръчка №: 00211-2018-0054 Статус: Възложена Публикувана на: 10.12.2018 Отваряне на: 16.01.2019 Срок подаване документи: 15.01.2019 Срок достъп до документация: 15.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на изцяло електрически автомобил нуждите на Община Хасково” Поръчка №: 00211-2018-0053 Статус: Възложена Публикувана на: 28.11.2018 Отваряне на: 08.01.2019 Срок подаване документи: 07.01.2019 Срок достъп до документация: 07.01.2019 Виж подробности за поръчката