Списък с поръчки

Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата `и терен с местонахождение югозападната регулационна линия на УПИ II - за училище, кв.20 по плана на гр. Хасково, ид. № 77195.713.2“ Поръчка №: 00211-2018-0036 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 27.07.2018 Срок подаване документи: 26.07.2018 Срок достъп до документация: 26.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Ремонтни дейности на обект: “Център за обществена подкрепа-помещения за спешен прием“, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0032 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 02.08.2018 Срок подаване документи: 01.08.2018 Срок достъп до документация: 01.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0035 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 19.07.2018 Срок подаване документи: 18.07.2018 Срок достъп до документация: 18.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2018-0034 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 26.07.2018 Срок подаване документи: 25.07.2018 Срок достъп до документация: 25.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0033 Статус: Възложена Публикувана на: 25.06.2018 Отваряне на: 18.07.2018 Срок подаване документи: 17.07.2018 Срок достъп до документация: 17.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за стари хора "Кенана" Поръчка №: 00211-2018-0031 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Отваряне на: 18.06.2018 Срок подаване документи: 18.06.2018 Срок достъп до документация: 18.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на Община Хасково, общиснки предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет" Поръчка №: 00211-2018-0030 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Срок подаване документи: 15.06.2018 Срок достъп до документация: 15.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ по части Конструктивна, Технология, Електро, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и Геодезия“ Поръчка №: 00211-2018-0029 Статус: Възложена Публикувана на: 05.06.2018 Отваряне на: 26.06.2018 Срок подаване документи: 25.06.2018 Срок достъп до документация: 25.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възстановяване на хоризонталната пътна маркировка, изграждане на изпъкнали напречни изкуствени неравности и монтиране на необходимата вертикална сигнализация в Община Хасково“ Поръчка №: 9076652 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 18.06.2018 Срок подаване документи: 15.06.2018 Срок достъп до документация: 15.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ Поръчка №: 00211-2018-0027 Статус: Възложена Публикувана на: 30.05.2018 Отваряне на: 04.07.2018 Срок подаване документи: 03.07.2018 Срок достъп до документация: 03.07.2018 Виж подробности за поръчката