Списък с поръчки

Предмет: „Ремонт на сцената в Образцово народно читалище „Заря -1858“ - Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0039 Статус: Възложена Публикувана на: 26.07.2018 Отваряне на: 30.08.2018 Срок подаване документи: 29.08.2018 Срок достъп до документация: 29.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0038 Статус: Възложена Публикувана на: 12.07.2018 Отваряне на: 17.08.2018 Срок подаване документи: 16.08.2018 Срок достъп до документация: 16.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата“ Поръчка №: 00211-2018-0037 Статус: Възложена Публикувана на: 02.07.2018 Отваряне на: 03.08.2018 Срок подаване документи: 02.08.2018 Срок достъп до документация: 02.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата `и терен с местонахождение югозападната регулационна линия на УПИ II - за училище, кв.20 по плана на гр. Хасково, ид. № 77195.713.2“ Поръчка №: 00211-2018-0036 Статус: Възложена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 27.07.2018 Срок подаване документи: 26.07.2018 Срок достъп до документация: 26.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Ремонтни дейности на обект: “Център за обществена подкрепа-помещения за спешен прием“, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0032 Статус: Отворена Публикувана на: 27.06.2018 Отваряне на: 02.08.2018 Срок подаване документи: 01.08.2018 Срок достъп до документация: 01.08.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0035 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 19.07.2018 Срок подаване документи: 18.07.2018 Срок достъп до документация: 18.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2018-0034 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2018 Отваряне на: 26.07.2018 Срок подаване документи: 25.07.2018 Срок достъп до документация: 25.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0033 Статус: Възложена Публикувана на: 25.06.2018 Отваряне на: 18.07.2018 Срок подаване документи: 17.07.2018 Срок достъп до документация: 17.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за стари хора "Кенана" Поръчка №: 00211-2018-0031 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Отваряне на: 18.06.2018 Срок подаване документи: 18.06.2018 Срок достъп до документация: 18.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на Община Хасково, общиснки предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет" Поръчка №: 00211-2018-0030 Статус: Възложена Публикувана на: 07.06.2018 Срок подаване документи: 15.06.2018 Срок достъп до документация: 15.06.2018 Виж подробности за поръчката