Списък с поръчки

Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община Хасково през 2020 година“ Поръчка №: 00211-2020-0005 Статус: Възложена Публикувана на: 24.02.2020 Отваряне на: 18.03.2020 Срок подаване документи: 17.03.2020 Срок достъп до документация: 17.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през 2020 год.“ Поръчка №: 00211-2020-0004 Статус: Възложена Публикувана на: 18.02.2020 Отваряне на: 12.03.2020 Срок подаване документи: 11.03.2020 Срок достъп до документация: 11.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година“ Поръчка №: 00211-2020-0003 Статус: Възложена Публикувана на: 03.02.2020 Отваряне на: 25.02.2020 Срок подаване документи: 24.02.2020 Срок достъп до документация: 24.02.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“ Поръчка №: 00211-2020-0002 Статус: Възложена Публикувана на: 31.01.2020 Отваряне на: 06.03.2020 Срок подаване документи: 05.03.2020 Срок достъп до документация: 05.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект на обект „Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр. Хасково” във фаза технически проект и последващо упражняване на авторски надзор“ Поръчка №: 00211-2020-0001 Статус: Възложена Публикувана на: 15.01.2020 Отваряне на: 20.02.2020 Срок подаване документи: 19.02.2020 Срок достъп до документация: 19.02.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на месо за изхранване на хищни животни в Зоокът – „Кенана” Хасково за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“ Поръчка №: 9095794 Статус: Възложена Публикувана на: 13.01.2020 Отваряне на: 24.01.2020 Срок подаване документи: 23.01.2020 Срок достъп до документация: 23.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СЕДЕМ БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ЛИЦА С ДВИГАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В „ОБЩЕЖИТИЕ“ И „УЧЕБЕН КОРПУС“ НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО“ Поръчка №: 00211-2019-0044 Статус: Възложена Публикувана на: 30.12.2019 Отваряне на: 22.01.2020 Срок подаване документи: 21.01.2020 Срок достъп до документация: 21.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково с местонахождение кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0043 Статус: Възложена Публикувана на: 23.12.2019 Отваряне на: 28.01.2020 Срок подаване документи: 27.01.2020 Срок достъп до документация: 27.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на рекламно-информационни материали по проект „Областен информационен център - Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0042 Статус: Възложена Публикувана на: 12.12.2019 Отваряне на: 08.01.2020 Срок подаване документи: 07.01.2020 Срок достъп до документация: 07.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2019-0041 Статус: Възложена Публикувана на: 18.10.2019 Отваряне на: 30.10.2019 Срок подаване документи: 29.10.2019 Срок достъп до документация: 29.10.2019 Виж подробности за поръчката