Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Спортна зала Дружба“ Поръчка №: 00211-2018-0054 Статус: Отворена Публикувана на: 10.12.2018 Отваряне на: 16.01.2019 Срок подаване документи: 15.01.2019 Срок достъп до документация: 15.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на изцяло електрически автомобил нуждите на Община Хасково” Поръчка №: 00211-2018-0053 Статус: Възложена Публикувана на: 28.11.2018 Отваряне на: 08.01.2019 Срок подаване документи: 07.01.2019 Срок достъп до документация: 07.01.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище "№31“ Поръчка №: 9083134 Статус: Прекратена Публикувана на: 15.11.2018 Отваряне на: 11.12.2018 Срок подаване документи: 10.12.2018 Срок достъп до документация: 10.12.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково през сезон 2018-2019 г., попадащи в участък „А“ Поръчка №: 00211-2018-0052 Статус: Възложена Публикувана на: 07.11.2018 Отваряне на: 20.11.2018 Срок подаване документи: 19.11.2018 Срок достъп до документация: 19.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали ”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на ОИЦ – Хасково, по проект „Областен информационен център - Хасково“, ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0001-C03 Поръчка №: 00211-2018-0051 Статус: Възложена Публикувана на: 05.11.2018 Отваряне на: 27.11.2018 Срок подаване документи: 26.11.2018 Срок достъп до документация: 26.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил – автовишка за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2018-0050 Статус: Възложена Публикувана на: 24.10.2018 Отваряне на: 28.11.2018 Срок подаване документи: 27.11.2018 Срок достъп до документация: 27.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“ Поръчка №: 00211-2018-0049 Статус: Възложена Публикувана на: 11.10.2018 Отваряне на: 14.11.2018 Срок подаване документи: 13.11.2018 Срок достъп до документация: 13.11.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите ОП „Екопрогрес“ Поръчка №: 00211-2018-0048 Статус: Възложена Публикувана на: 01.10.2018 Отваряне на: 12.10.2018 Срок подаване документи: 11.10.2018 Срок достъп до документация: 11.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“ Поръчка №: 00211-2018-0047 Статус: Прекратена Публикувана на: 26.09.2018 Отваряне на: 30.10.2018 Срок подаване документи: 29.10.2018 Срок достъп до документация: 29.10.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка и монтаж на художествено осветление и звукотехническо оборудване за нуждите на Образцово народно читалище „Заря - 1858“ - Хасково и доставка и монтаж на мултимедия за нуждите на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково - в три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2018-0046 Статус: Възложена Публикувана на: 20.09.2018 Отваряне на: 13.11.2018 Срок подаване документи: 12.11.2018 Срок достъп до документация: 12.11.2018 Виж подробности за поръчката