Списък с поръчки

Предмет: „Закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за нуждите на общинска администрация по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0025 Статус: Отворена Публикувана на: 25.06.2019 Отваряне на: 17.07.2019 Срок подаване документи: 16.07.2019 Срок достъп до документация: 16.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0022 Статус: Спряна Публикувана на: 21.06.2019 Отваряне на: 26.07.2019 Срок подаване документи: 25.07.2019 Срок достъп до документация: 25.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за три административни сгради“ Поръчка №: 00211-2019-0023 Статус: Отворена Публикувана на: 20.06.2019 Отваряне на: 12.07.2019 Срок подаване документи: 11.07.2019 Срок достъп до документация: 11.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0021 Статус: Отворена Публикувана на: 20.06.2019 Отваряне на: 25.07.2019 Срок подаване документи: 24.07.2019 Срок достъп до документация: 24.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година" Поръчка №: 00211-2019-0020 Статус: Отворена Публикувана на: 10.06.2019 Отваряне на: 03.07.2019 Срок подаване документи: 02.07.2019 Срок достъп до документация: 02.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0019 Статус: Отворена Публикувана на: 03.06.2019 Отваряне на: 02.07.2019 Срок подаване документи: 01.07.2019 Срок достъп до документация: 01.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на употребявани леки автомобили по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0018 Статус: Прекратена Публикувана на: 30.05.2019 Отваряне на: 12.06.2019 Срок подаване документи: 11.06.2019 Срок достъп до документация: 11.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проект „Актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0017 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2019 Отваряне на: 02.07.2019 Срок подаване документи: 01.07.2019 Срок достъп до документация: 01.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 г.“ Поръчка №: 00211-2019-0016 Статус: Отворена Публикувана на: 27.05.2019 Отваряне на: 19.06.2019 Срок подаване документи: 18.06.2019 Срок достъп до документация: 18.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2019-0015 Статус: Отворена Публикувана на: 23.05.2019 Отваряне на: 14.06.2019 Срок подаване документи: 13.06.2019 Срок достъп до документация: 13.06.2019 Виж подробности за поръчката