Списък с поръчки

Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2017-0024 Статус: Възложена Публикувана на: 02.06.2017 Отваряне на: 13.06.2017 Срок подаване документи: 12.06.2017 Срок достъп до документация: 12.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за стари хора „Кенана“ Поръчка №: 00211-2017-0023 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2017 Отваряне на: 05.07.2017 Срок подаване документи: 04.07.2017 Срок достъп до документация: 04.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изготвяне на информационни и промоционални материали за нуждите на ОП „Младежки център“ Поръчка №: 00211-2017-0022 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2017 Отваряне на: 04.07.2017 Срок подаване документи: 03.07.2017 Срок достъп до документация: 03.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2017-0021 Статус: Частично Публикувана на: 23.05.2017 Отваряне на: 08.06.2017 Срок подаване документи: 07.06.2017 Срок достъп до документация: 07.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на почивна база „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0020 Статус: Частично Публикувана на: 16.05.2017 Отваряне на: 26.05.2017 Срок подаване документи: 25.05.2017 Срок достъп до документация: 25.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на почивна база „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0018 Статус: Частично Публикувана на: 11.04.2017 Отваряне на: 03.05.2017 Срок подаване документи: 02.05.2017 Срок достъп до документация: 02.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Избор на изп. за осъщ. на СН по проект “Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2017-0017 Статус: Възложена Публикувана на: 11.04.2017 Отваряне на: 19.05.2017 Срок подаване документи: 18.05.2017 Срок достъп до документация: 18.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 17.05.2017 Срок подаване документи: 15.05.2017 Срок достъп до документация: 15.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Приготвяне и доставка на храна за детски, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково Поръчка №: 00211-2017-0019 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 22.05.2017 Срок подаване документи: 19.05.2017 Срок достъп до документация: 19.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0015 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 18.05.2017 Срок подаване документи: 17.05.2017 Срок достъп до документация: 17.05.2017 Виж подробности за поръчката