Списък с поръчки

Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проект “Равни в старта“ финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/“ Поръчка №: 00211-2017-0052 Статус: Отворена Публикувана на: 17.11.2017 Отваряне на: 22.12.2017 Срок подаване документи: 21.12.2017 Срок достъп до документация: 21.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково Поръчка №: 00211-2017-0051 Статус: Отворена Публикувана на: 17.11.2017 Отваряне на: 21.12.2017 Срок подаване документи: 20.12.2017 Срок достъп до документация: 20.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 3 броя лекотоварни автомобила тип фургон за нуждите на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0050 Статус: Отворена Публикувана на: 14.11.2017 Отваряне на: 07.12.2017 Срок подаване документи: 06.12.2017 Срок достъп до документация: 06.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Работи по подравняване на пътна настилка“ Поръчка №: 00211-2017-0049 Статус: Отворена Публикувана на: 01.11.2017 Отваряне на: 05.12.2017 Срок подаване документи: 04.12.2017 Срок достъп до документация: 04.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МАСЛИНОВО – ІІ – РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2017-0048 Статус: Отворена Публикувана на: 30.10.2017 Отваряне на: 06.12.2017 Срок подаване документи: 05.12.2017 Срок достъп до документация: 05.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Обслужване, ремонт и поддръжка на автопарка на общинската администрация, общинските предприятия, звена на бюджетна издръжка“ Поръчка №: 9069148 Статус: Прекратена Публикувана на: 11.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена до 2,00м с местонахождение ПИ 77195.714.154 по КК на гр.Хасково /ул. „Черешово топче“/“ Поръчка №: 9069019 Статус: Отворена Публикувана на: 06.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0047 Статус: Отворена Публикувана на: 05.10.2017 Отваряне на: 08.11.2017 Срок подаване документи: 07.11.2017 Срок достъп до документация: 07.11.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2017-2018 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2017-0046 Статус: Отворена Публикувана на: 13.09.2017 Отваряне на: 19.10.2017 Срок подаване документи: 18.10.2017 Срок достъп до документация: 18.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0045 Статус: Възложена Публикувана на: 12.09.2017 Отваряне на: 04.10.2017 Срок подаване документи: 03.10.2017 Срок достъп до документация: 03.10.2017 Виж подробности за поръчката