Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект на обект „Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр. Хасково” във фаза технически проект и последващо упражняване на авторски надзор“ Поръчка №: 00211-2020-0001 Статус: Отворена Публикувана на: 15.01.2020 Отваряне на: 20.02.2020 Срок подаване документи: 19.02.2020 Срок достъп до документация: 19.02.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на месо за изхранване на хищни животни в Зоокът – „Кенана” Хасково за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“ Поръчка №: 9095794 Статус: Отворена Публикувана на: 13.01.2020 Отваряне на: 24.01.2020 Срок подаване документи: 23.01.2020 Срок достъп до документация: 23.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА СЕДЕМ БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ЛИЦА С ДВИГАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В „ОБЩЕЖИТИЕ“ И „УЧЕБЕН КОРПУС“ НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО“ Поръчка №: 00211-2019-0044 Статус: Отворена Публикувана на: 30.12.2019 Отваряне на: 22.01.2020 Срок подаване документи: 21.01.2020 Срок достъп до документация: 21.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково с местонахождение кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0043 Статус: Отворена Публикувана на: 23.12.2019 Отваряне на: 28.01.2020 Срок подаване документи: 27.01.2020 Срок достъп до документация: 27.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на рекламно-информационни материали по проект „Областен информационен център - Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0042 Статус: Отворена Публикувана на: 12.12.2019 Отваряне на: 08.01.2020 Срок подаване документи: 07.01.2020 Срок достъп до документация: 07.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2019-0041 Статус: Възложена Публикувана на: 18.10.2019 Отваряне на: 30.10.2019 Срок подаване документи: 29.10.2019 Срок достъп до документация: 29.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2019-2020 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2019-0039 Статус: Възложена Публикувана на: 26.09.2019 Отваряне на: 31.10.2019 Срок подаване документи: 30.10.2019 Срок достъп до документация: 30.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов лек автомобил, с брой места 4+1, за нуждите на МКБППМН” Поръчка №: 00211-2019-0040 Статус: Възложена Публикувана на: 25.09.2019 Отваряне на: 09.10.2019 Срок подаване документи: 08.10.2019 Срок достъп до документация: 08.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на ПС „Смокини“ Поръчка №: 00211-2019-0038 Статус: Възложена Публикувана на: 20.09.2019 Отваряне на: 04.10.2019 Срок подаване документи: 03.10.2019 Срок достъп до документация: 03.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0037 Статус: Прекратена Публикувана на: 12.09.2019 Отваряне на: 17.10.2019 Срок подаване документи: 16.10.2019 Срок достъп до документация: 16.10.2019 Виж подробности за поръчката