Списък с поръчки

Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0015 Статус: Отворена Публикувана на: 04.06.2020 Отваряне на: 09.07.2020 Срок подаване документи: 08.07.2020 Срок достъп до документация: 08.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0017 Статус: Отворена Публикувана на: 03.06.2020 Отваряне на: 25.06.2020 Срок подаване документи: 24.06.2020 Срок достъп до документация: 24.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“ Поръчка №: 00211-2020-0014 Статус: Отворена Публикувана на: 29.05.2020 Отваряне на: 23.06.2020 Срок подаване документи: 22.06.2020 Срок достъп до документация: 22.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Приготвяне и доставка на храна за детски и социални заведения на територията на община Хасково“ Поръчка №: 00211-2020-0013 Статус: Отворена Публикувана на: 18.05.2020 Отваряне на: 19.06.2020 Срок подаване документи: 18.06.2020 Срок достъп до документация: 18.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции: Поръчка №: 00211-2020-0012 Статус: Отворена Публикувана на: 05.05.2020 Отваряне на: 27.05.2020 Срок подаване документи: 26.05.2020 Срок достъп до документация: 26.05.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ – имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2020-0011 Статус: Отворена Публикувана на: 24.04.2020 Отваряне на: 19.05.2020 Срок подаване документи: 18.05.2020 Срок достъп до документация: 18.05.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация, общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2020-0010 Статус: Отворена Публикувана на: 21.04.2020 Отваряне на: 14.05.2020 Срок подаване документи: 13.05.2020 Срок достъп до документация: 13.05.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2020-0009 Статус: Отворена Публикувана на: 27.03.2020 Отваряне на: 22.05.2020 Срок подаване документи: 21.05.2020 Срок достъп до документация: 21.05.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги” Поръчка №: 9097526 Статус: Възложена Публикувана на: 23.03.2020 Отваряне на: 07.04.2020 Срок подаване документи: 06.04.2020 Срок достъп до документация: 06.04.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0008 Статус: Отворена Публикувана на: 18.03.2020 Отваряне на: 09.04.2020 Срок подаване документи: 08.04.2020 Срок достъп до документация: 08.04.2020 Виж подробности за поръчката